سخن هفته؛ کمک‌های بشردوستانه؛ جال زیبا ولی فریبنده
اداره بازرس ویژه امریکا در گزارش تازه‌ای خود از کمک ۱۷.۱۹ میلیارد دالری امریکا به افغانستان پس از خروج آن ازین کشور خبر داده است. درین گزارش ...