ویژگی‌های دولت اسلامی (خلافت)
10/02/2021 |

Print Print


۱.در خلافت حاکمیت از شریعت و قدرت از آنِ مردم است
 در نظام خلافت حکم براساس آن‌چه الله سبحانه و تعالی نازل نموده صورت می‌گیرد و لازم است هر فکر، حکم و یا معیاری که نزد دولت اسلامی وجود دارد از عقیده اسلامی نشأت کرده باشد، اما قدرت از امت بوده و به هر کِی خواست اعطاء می‌کند.
۲.نصب و بیعت با خلیفه واحد، بالای مسلمانان واجب می‌باشد
واجب است که مسلمانان همه تابعیت یک دولت را داشته باشند و جایز نیست که برای مسلمانان در همه جهان بیش‌تر از یک دولت و یک خلیفه باشد. طریقه نصب خلیفه، بیعت می‌باشد؛ نه انتخابات دموکراتیک و نه هم به شکل میراثی.
۳.دولت خلافت جهان را از دید دارالاسلام و دارالکفر می‌بیند
با حاکمیت دولت خلافت وحدت سیاسی و جغرافیایی میان مسلمانان حاکم می‌شود. درین نظم، جهان از دید دولت ـ ملت‌های امروزی دیده نمی‌شود؛ بلکه خلافت دو حوزه جغرافیایی را به رسمیت می‌شناسد: دارالاسلام و دارالکفر(دارالحرب).
۴.سیاست خارجی دولت خلافت، دعوت و جهاد است
سیاست خارجی دولت خلافت حمل اسلام به بشریت می‌باشد و طریقه این حمل دعوت و جهاد می‌باشد. یعنی دولت خلافت در سیاست خارجی خود تابع نظم فعلی جهانی که هر جغرافیه به مرزهای ملی و دایمی محدود است، نمی‌باشد.
۵.در دولت خلافت اسلام بشکل یک بارگی و بدون تبعیض تطبیق می شود
دولت خلافت، اسلام را به یک‌بارگی و همه‌جانبه تطبیق می‌کند و به تدرج و یا مصلحت(سازش) متوسل نمی‌شود. همچنان اسلام را بدون تبعیض بالای تمام اتباع خود بدون در نظرداشت قوم، نژاد، دین و مذهب شان یکسان تطبیق می‌کند.
۶.پشتوانه پول طلا و نقره می‌باشد
در دولت اسلامی پشتوانه پول، اسعار حقیقی مانند طلا و نقره می‌باشد، نه مانند عصر فعلی که پشتوانه پول کاغذهای اعتباری یا دالر است.
۷.اطاعت از خلیفه فرض بوده و امت حق محاسبه آنرا دارد
هرگاهی خلافت حاکم باشد اطاعت از خلیفه تا زمانی واجب است که خلیفه به اسلام حکم می کند و هرگاهی امر به معصیت کند این اطاعت از گردن امت ساقط شده و جای آن محاسبه و امر بالمعروف خلیفه بر امت واجب می شود.
۸.دولت خلافت دارای ساختار و جهاز مشخص می‌باشد
دولت برهشت جهاز و ساختار کاری استوار می‌باشد که عبارتند از: خلیفه، معاون تفویض، معاون تنفیذ(معاون اجرائیوی)، امیر جهاد، والیان، قضات، مصالح دولت، مجلس امت.
۹.مدت زمان برای حاکمیت خلیفه تعیین نیست
برخلاف نظام‌های دیگر، مدت کار خلیفه به زمان محدودی مقید نمی‌باشد، لذا تا وقتی که اسلام را تطبیق کند و بر پیش‌برد امور دولت و مسؤولیت‌های خلافت قادر باشد وی به حیث خلیفه باقی خواهد ماند.
۱۰.در دولت خلافت اذیت و جاسوسی مسلمانان حرام است
دولت خلافت یک دولت پولیسی و استبدادی نیست. بر حاکم اسلامی حرام است که مسلمانان را تعذیب و اذیت نماید و در امور آنها دست به تجسس و جاسوسی بزند.


   


   ارسال نظر